Modifikace přijímacího řízení

Cílem modifikace přijímacího řízení je poskytnout uchazečům se specifickými potřebami maximální kompenzaci důsledků jejich znevýhodnění.

Podmínky pro úpravu přijímacího řízení

  • Úprava podmínek přijímacího řízení je přípustná pouze na úrovni formální stránky přijímacího řízení (tj. na úrovni technické a organizační).
  • Uchazeč žádající úpravu přijímacího řízení s ohledem ke své specifické potřebě je povinen toto uvést v přihlášce ke studiu (zaškrtávací políčko je součástí elektronické přihlášky ke studiu).
  • Žádost musí uchazeči podat nejpozději 4 týdny před konáním přijímací zkoušky, aby byla ZČU schopna zajistit úpravu podmínek v požadovaném rozsahu a kvalitě.
  • Po přijetí přihlášky studijní oddělení bez zbytečného odkladu předá IPC žádost včetně všech podkladů potřebných pro rozhodnutí o modifikaci přijímacího řízení.
  • IPC žádost zpracuje a zajistí další potřebné náležitosti.
  • O úpravě podmínek přijímacího řízení rozhoduje na návrh IPC děkan fakulty.
  • Pokud v rámci přijímacího řízení provádí pro fakultu přijímací zkoušku externí subjekt (např. společnost SCIO s.r.o.), zajišťuje konkrétní podmínky k vykonání této zkoušky pro osoby se specifickými potřebami tento externí subjekt.

Způsoby úpravy přijímacího řízení

Elementární zásadou je nastavit takové podmínky pro uchazeče se specifickými potřebami, které jim umožní v plném rozsahu a v jednotné úrovni vykonat přijímací řízení na ZČU. Jedná se zejména o:

  • zajištění konání zkoušky v bezbariérových a vhodně vybavených prostorách,
  • možnost účasti asistenta, asistenčního psa či tlumočníka na zkoušce apod.,
  • zajištění podkladů k přijímací zkoušce ve vhodném formátu.

Modifikace podmínek přijímacího řízení konaném na ZČU je upravena v čl. 5 Pokynu prorektora č.13P/2018.

Kontakt

Bc. Pavla Hrabačková

e-mail: hrabacko@rek.zcu.cz
tel: +420 377 631 350

Mgr. Jana Krunclová

e-mail: hruskja@rek.zcu.cz
tel: +420 377 631 352

Informační a poradenské centrum

Univerzitní 20
301 00 Plzeň

Provozní doba:

Po předchozí domluvě.