Modifikace studijního plánu

Pokud jsi student SP, můžeš požádat o modifikaci studijního plánu a o zařazení do systému studia osob se specifickými potřebami.

Úprava studijního plánu se může týkat celé doby studia nebo jen části, případně jen některých předmětů. Průběh a pravidla úpravy podmínek studia se řídí Studijním a zkušebním řádem.

Jak na modifikaci studijního plánu:

 • Úprava studijního plánu je přípustná pouze na úrovni formální stránky studia (tj. na úrovni technické a organizační).
 • Pokud sis nežádal o úpravu přijímacího řízení a chceš si požádat o úpravu studijního plánu, podej žádost včetně dokladu o aktuálním zdravotním stavu (lékařská zpráva, doklad o invaliditě, zpráva z PPP apod.) prostřednictvím portálu IPC nejpozději 15 dní před začátkem výuky.
 • Ve výjimečných případech lze žádost podat i v průběhu akademického roku, zejména z důvodu náhlé změny zdravotního stavu.
 • IPC žádost zpracuje a zajistí další potřebné náležitosti.
 • O úpravě podmínek studia rozhoduje na návrh IPC děkan fakulty.

Možnosti úpravy studijního plánu

Veškeré úpravy jsou prováděny individuálně na základě žádosti studenta. Může se jednat například o:

 • zajištění výuky v bezbariérových a náležitě vybavených prostorách,
 • zajištění výuky v prostorách, které vyhovují svým přizpůsobením (klidné prostředí, tlumené světlo apod.),
 • navýšení časové dotace na přípravu i samotnou zkoušku,
 • zajištění přístupu asistenta, asistenčního psa, tlumočníka apod.,
 • možnost využití dalších kompenzačních pomůcek,
 • zajištění studijních a informačních materiálů v elektronické formě,
 • zajištění možnosti pořizování zvukového záznamu výuky (v případě studenta se zrakovým postižením),
 • možnost diagnostiky specifických poruch učení,
 • tolerance gramatických chyb v psaném projevu (v případě studentů s SPU),
 • nahrazení povinného absolvování anglického jazyka jiným jazykem, který student dříve studoval na SŠ (v případě studentů s SPU),
 • vynechání náslechových cvičení při studiu cizích jazyků, nahrazení jiným způsobem ověření znalostí (v případě studentů s SPU),
 • tolerance častějších změn v zapisování se na zkoušky,
 • úprava formy výuky.

Kontakt

Bc. Pavla Hrabačková

e-mail: hrabacko@rek.zcu.cz
tel: +420 377 631 350

Mgr. Jana Krunclová

e-mail: hruskja@rek.zcu.cz
tel: +420 377 631 352

Informační a poradenské centrum

Univerzitní 20
301 00 Plzeň

Provozní doba

Po předchozí domluvě.