Možnosti studia

Vyber si z pestré studijní nabídky!

Na ZČU najdeš více než 160 studijních programů zaměřených na techniku, humanitní vědy, umělecko-vědní obory, ekonomická i zdravotnická studia. Stupňů a forem studia je vícero, tak mrkni níže.

Druhy studia

  • Bakalářský program je přípravou k výkonu povolání nebo k navazujícímu magisterskému programu. Standardní doba studia je 3 až 4 roky (180 nebo 240 ECTS kreditů). Absolvent získá titul „bakalář“ (ve zkratce Bc.) nebo „bakalář umění“ (ve zkratce BcA.).
  • Magisterský program navazující na bakalářský program má standardní dobu studia 1,5 až 3 roky (120 nebo 180 ECTS kreditů). Standardní doba studia programu, který nenavazuje na bakalářské studijní programy, je 5 let (300 ECTS kreditů). Absolvent získá titul „inženýr“ (ve zkratce Ing.), „magistr“ (ve zkratce Mgr.) nebo „magistr umění“ (ve zkratce MgA.).
    Poznámka: Absolventi s titulem Mgr. mohou projít rigorózním řízením a získat tzv. „malý doktorát“ – JUDr. (doktor práv), PhDr. (doktor filozofie), RNDr (doktor přírodních věd).
  • Doktorský studijní program je zaměřený na vědecké bádání a samostatnou výzkumnou činnost. Standardní doba studia je 3 až 4 roky. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Absolvent získá titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).

Formy studia

  • Prezenční forma studia (PS): nejběžnější forma vysokoškolského studia, při které se vyžaduje tvoje pravidelná osobní přítomnost při výuce.
  • Kombinovaná forma studia (KS): studium probíhá formou pravidelných konzultací a samostudiem, které je podporováno studijními oporami, např. formou e-learningu. Prezenční výuka probíhá v pátek nebo sobotu.
  • Distanční forma studia: studium probíhá multimediální formou výuky bez přímého kontaktu s vyučujícím.

Kontakt