Projekty

IPC bylo a je řešitelem či spoluřešitelem v řadě projektů.

Které to jsou?

Erasmus+ BezTíže

Cílem naší pomoci je co nejefektivněji zvládnout náročnou situaci spojenou s příchodem mladých Ukrajinců do českého vzdělávacího systému, s jejich začleňováním a s udržitelným vzděláváním smíšených kolektivů.

Akcent v rámci podpory bude kladen zejména na oblast práce s mládeží mateřským jazykem, na jejich adaptaci, psychosociální podporu, destigmatizace dětí a žáků a samozřejmě také učitelů nebo na individualizaci a diferenciaci migrantů, dále na vzdělávání jak směrem žákům a studentům, kteří jsou ve středních a vysokých školách zapojeni do společného vzděláváni.

Prostřednictvím aktivit na míru a prakticky zaměřeného přístupu chceme řešit výzvy a problémy, kterým čelíme v našich institutech a zemích, a poskytovat řešení a inovativní výsledky v terénu a zároveň brát v úvahu místní a kulturní kontexty. Prostřednictvím studentů a komunity chceme přispět k udržitelnému rozvoji dovedností a vytvoření bezpečného, inkluzivního prostředí na středních a vysokých školách. Chceme používat koncepty příběhů a vyprávění, starou, ale inovativní tradici v rámci inkluzivní práce.

Kontaktní osoba: Jana Hoffmannová

Registrační číslo projektu: 2022-2-CZ01-KA210-YOU-000091202

Aktivity projektu jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Více informací o programu Erasmus+ lze nalézt na webu DZS.
Facebook: Erasmus+ BezTíže

Changing Our Story: The Pursuit of Inclusive Education

Prostřednictvím metody vyprávění příběhů se partnerské instituce z České republiky, Slovenska, Nizozemska a Ghany snaží změnit a ovlivnit vnímání inkluze a nabídnout tak vhled do aplikace inkluzivních principů v rámci vysokoškolského vzdělávání. 

Uvědomujeme si základní nerovnosti v systému, které mají negativní dopad na výsledky úspěšnosti studentů a obtíže spojené s převáděním inkluzivního vzdělávání v realitu. Projekt “Changing Our Story: The Pursuit of Inclusive Education“ se snaží odstranit iluze o tom, co je zapotřebí k vybudování inkluzivních principů ve třídách, a klade důraz na zapojení studentů, zaměstnanců a učitelů v rámci vysokoškolského sektoru.

S využitím aktivit přizpůsobených potřebám projektu a prakticky orientovaného přístupu se chceme zaměřit na výzvy a příležitosti, kterým čelíme v našich institucích a zemích, přinášet řešení a inovativní výsledky v oboru a současně zohledňovat místní i kulturní souvislosti. 

V letech 2022 až 2024 plánujeme uspořádat celkem sedm akcí včetně dvou mezinárodních konferencí na téma inkluze a diverzita, dále letní školy nebo tematická setkání. 

Výstupy projektu, které budou společně tvořit odborníci, zaměstnanci škol a studenti, pak budou obsáhlý online kurz, který provede zájemce tématem inkluze, výstava či dokumentární film. 

Kontaktní osoba: Kateřina Benýrová

Registrační číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA220-HED-000031180

Aktivity projektu jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Více informací o programu Erasmus+ lze nalézt na webu DZS.

Web projektu: changingourstory.eu
Instagram: @changingourstory
YouTube: Changing Our Story

Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci

Kapacity regionálních služeb podporujících duševní zdraví dětí a mladistvých, stejně jako péče o jedince s duševním onemocněním z této cílové skupiny, jsou nedostačující.   

Posílíme povědomí o tématech duševního zdraví a nemoci, destigmatizujeme téma, podpoříme šíření dobré praxe a celkově rozšíříme nabízené služby v Plzeňském kraji. 

Uspořádáme tedy edukativní, preventivní a destigmatizační aktivity pro studenty na školách s cílem zvýšit povědomí o duševním zdraví a přispějeme k destigmatizaci lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

Zabezpečíme ucelené vzdělávání pedagogických pracovníků a osob pracujících s dětmi a mladistvými s důrazem na primární prevenci v oblasti duševního zdraví a destigmatizaci tématu duševního onemocnění a to ve spolupráci s partnerem projektu – Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola.

Zefektníme stávající poradenské služby psychologické poradny při Západočeské univerzitě v Plzni rozšířením konzultačních hodin a zavedením nových metod a přístupů (krizový chat, e-mailové poradenství, recovery přístup). Učiníme tak poradnu nízkoprahovější ve smyslu dostupnosti a anonymity. 

Veškeré aktivity projektu jsou provázané tak, aby vznikl efektivní a funkční systém preventivní podpory pro děti a mladistvé v rámci duševního zdraví a posílily se nabízené služby v Plzeňském regionu s důrazem na rozvoj zdravé nestigmatizující společnosti.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Krunclová
Registrační číslo projektu: ZD-ZDOVA1-013
Aktivity projektu jsou financovány ze zdrojů EHP a Norska: www.eeagrants.cz
Program: Zdraví
EHP a Norské fondy jsou financovány státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Granty mají dva cíle – přispět k sociálnímu a ekonomickému vyrovnání Evropských zemí – a k posílení vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem a 15 přijímajících evropských zemí.

ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni

Hlavním cílem projektu je zvýšení připravenosti studentů ZČU na život ve společnosti, která prochází významnými proměnami, především v souvislosti se zaváděním informačních technologií, umělé inteligence či kybernetických systémů. Tyto trendy se totiž promítají nejen do průmyslu a technických oborů, ale do všech oborů a celé společnosti.  V projektu tedy půjde o úpravy odborných předmětů, změny metod výuky nebo navazování mezinárodní spolupráce.

IPC zajišťuje a metodicky koordinuje klíčovou aktivitu 6, která je zaměřená na zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb pro studenty se specifickými potřebami (SP). Cílem je zajištění dostupnosti studia všem studentům a snížení neúspěšnosti studia u cílové skupiny. Ta zahrnuje studenty se SP, studenty z etnických menšin či studenty ze socioekonomicky znevýhodněných skupin. V rámci projektu bude podpořeno další vzdělávání poradenských pracovníků, ale především budou realizovány motivační a adaptační aktivity pro studenty se SP, budou vytvořeny speciální kurzy a bude podpořena činnost odborných poraden. Projekt v aktivitách navazuje na ESF projekt Západočeské univerzity.

Zkrácený název: ESFII
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2020
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2022
Délka trvání projektu: 36 měsíců

Ukončené projekty:

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

IPC je řešitelem několika modulů realizovaných v rámci ESF projektu Západočeské univerzity v Plzni. Jedná se zejména o zlepšování poradenských a asistenčních služeb a vytvoření Systému podpory, motivace a adaptace uchazečů a studentů se specifickými potřebami.

V rámci projektu jsme nejen vzdělávali sebe a další poradenské i akademické pracovníky. Rozšířili jsme systém mentoringu. V současnosti fungují Koordinároři FEL a Koordinátoři FST, kteří pomáhají nastupujícím prvákům zorientovat se v novém prostředí a v novém systému. Pro všechny prváky pořádáme jedinečný festival Rok jedna a další podobné akce.

Během trvání projektu jsme se studenty se specifickými potřebami podnikli několik zahraničních mobilit, abychom je motivovali k dlouhodobým studijním pobytům. Se studenty jsme navštívili např. Brusel, Berlín a Krakov.

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287
Datum zahájení projektu: 1. 7. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2020
Délka trvání projektu: 36 měsíců

Vzděláním k úspěchu bez bariér

Projekt VZBB se zaměřuje na podporu žáků základních a středních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby, na děti a žáky ohrožené syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Projekt také cílí na rodiče těchto dětí, pracovníky škol a školských zřízení a další pracovníky zapojené do procesu vzdělávání těchto dětí.

Díky hlavnímu partnerovi, kterým je InfoKariéra, vznikly v rámci projektu Pracovní listy pro kariérové poradce do škol a on-line aplikace Expedice kariéra, které byly oceněny Národní cenou kariérového poradenství.

Zkrácený název: VZDĚLÁNÍ BB
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942
Datum zahájení projektu: 1. 7. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 12. 2020
Délka trvání projektu: 42 měsíců

Rovné příležitosti pro všechny

Díky tomuto projektu byl na ZČU vytvořen celouniverzitní podpůrný systém pro osoby se specifickými potřebami. Jako součást IPC vzniklo poradenské pracoviště, které poskytuje studentům právní, psychologické, sociální a studijní poradenství.

Zkrácený název: RoPoV
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0016
Datum zahájení projektu: 1. 6. 2012
Datum ukončení projektu: 31. 5. 2015
Délka trvání projektu: 36 měsíců

Systém kariérového poradenství pro studenty vysokých škol Plzeňského kraje

Projekt SyKaPo cílí na studenty ZČU a studenty Lékařské fakulty UK v Plzni, kterým zajišťoval praxe a stáže, realizoval semináře, workshopy a panelové diskuse. Samozřejmostí byla i spolupráce s potenciálními zaměstnavateli a vyhledávnání pracovních míst.

Zkrácený název: SyKaPo
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0214
Datum zahájení projektu: 1. 5. 2009
Datum ukončení projektu: 30. 4. 2012
Délka trvání projektu: 36 měsíců