Studentské otazníky
Blog, Rok jedna

Slovníček pro úspěšný vstup do prváku

Po nástupu na vejšku si můžeš připadat jako Alenka v říši divů. Od rána do večera se na tebe valí další a další informace, snažíš se zorientovat v novém systému a setkáváš se s novými, neznámými termíny. Tento slovníček by ti měl pomoci se v tom všem zorientovat.

Vážený studijní průměr

Se zkratkou VSP se během studia setkáš často. Vážený studijní průměr je kritériem hodnocení studijních výsledků za každý akademický rok a za celé studium před přistoupením ke státní závěrečné zkoušce. Neměl bys zapomínat ho sledovat,protože nesmí překročit hodnotu 3,4. Počítá se jako podíl součtu výsledných známek předmětů zakončených zkouškou násobených kreditním ohodnocením příslušných předmětů a celkového součtu těchto předmětů.

Vážený studijní průměr hraje také roli zjišťování nároku na prospěchové stipendium.

Standardní doba studia

Termín se kterým se setkáš snad ve všech studijních předpisech a několikrát se o ní určitě zmiňovali i u zápisu. Standrardní dobu studia stanovuje příslušný studijní program a studijní obor. Pro bakalářské studijní programy je standardní doba studia zpravidla 3 roky. Pro navazující magisterský studijní program pak 2 roky. Pro magisterský studijní program je standardní doba studia 5 let.

Maximální doba studia

Je nejdelší možná doba studia, která je rovna jeden a půl násobku standardní doby studia stanovené příslušným studijním programem. Zjednodušeně, je to doba, během které musíš splnit všechny studijní podmínky, po uběhnutí této doby je studium ukončeno.

Do standardní ani maximální doby studia se nezapočítává doba přerušení studia.

Zápisová propustka

Někdy se jí říká žolík a umožní ti zbavit se povinnosti opakovaného zápisu nesplněného B nebo C předmětu. Na začátku svého studia máš k dispozici tolik propustek, kolik let je standardní doba studia, nestanoví-li děkan vyšší počet.

Imatrikulace

Na začátku studia tě čeká imatrikulace. Je to slavnostní přijetí studenta do akademické obce vysoké školy. Při imatrikulaci se studenti shromáždí v aule, vyslechnou projev rektora a děkana a složí univerzitní slib.

Promoce

Je slavnostní ceremoniál, kdy je absoventům udělen akademický titul studentům, kteří řádně ukončili své studium státní závěrečnou zkouškou.

Menza

Tímto názvem se označuje jídelna pro studenty a zaměstnance vysokých škol. Pozor! Nezaměňovat s Mensou!

JUK

Neboli jednotné univerzitní konto, které ti umožňuje použít jisku na úhradu služeb poskytovaných Západočeskou univerzitou v Plzni (např. obědy a kopírování)

Pokračujte ve čtení