Ostatní stipendia

Prospěchové stipendium

Pokud je na tvé fakultě možné získat prospěchové stipendium, tak se snaž mít co nejlepší vážený studijní průměr. Obecné podmínky pro získání prospěchového stipendia upravuje Stipendijní řád ZČU a jsou následující:

  • v uplynulém akademickém roce získat alespoň 60 kreditů,
  • nepřekročit standardní dobu studia stanovenou pro příslušný studijní program.

Podmínky pro získání prospěchového stipendia stanoví děkan. Pro bližší informace o podmínkách pro získání prospěchového stipendia či jeho výplatu si zajdi na studijní oddělení své fakulty.

informace ve znakovém jazyce

Mimořádná stipendia

Mimořádné stipendium ti může být děkanem nebo rektorem přiznáno, buď na základě tvé odůvodněné žádosti, nebo na návrh příslušného pracoviště či z vlastního podnětu rektora nebo děkana fakulty.

informace ve znakovém jazyce

Doktorandské stipendium

Pokud jsi studujícím doktorského studia v prezenční formě, máš nárok na doktorandské stipendium. Výši stipendia stanoví děkan na základě doporučení školitele a přiznává se na 12 měsíců akademického roku.

informace ve znakovém jazyce