Odvolání proti poplatkům

Přišlo mi „Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium“. Co dál?

Pokud ti byl vyměřený poplatek za studium, můžeš proti němu podat odvolání dle § 68 odst. 7 zákona o vysokých školách.

informace ve znakovém jazyce

Výpočet odvolací lhůty

Odvolací lhůta začíná běžet den následující po dni doručení dopisu  a trvá 30 dní. Pokud 30. den připadá na víkend nebo svátek, je možné odvolání podat ještě první následující pracovní den a to jak na poště, tak osobně v IPC. Pro orientační výpočet můžeš použít kalkulačku.

Zmeškání lhůty je možné ze závažných důvodů prominout. Žádost o prominutí zmeškání lhůty musíš odůvodnit a doručit ji nejpozději společně s odvoláním.

Jak na odvolání krok za krokem

  • Stáhni si formulář odvolání, nebo si pro něj zajdi na recepci IPC.
  • Odvolání musí být písemné a musí obsahovat všechny stanovené náležitosti (jméno a příjmení žadatele, korespondenční adresu, rodné číslo, studijní čislo, číslo jednací rozhodnutí ve věci vyměření poplatku, odůvodnění žádosti, datum a podpis).
  • V žádosti můžeš požádat o prominutí poplatku, o snížení poplatku, o posunutí termínu splatnosti nebo o přezkoumání rozhodnutí. Každopádně v žádosti uveď, o co přesně žádáš.
  • Stáhni si dokument s důvody pro odvolání, případně si jej vyzvedni na recepci IPC.
  • Veškeré důvody, které uvádíš v odvolání, musí být doložené kopií daného dokumentu. Výjimkou je vážený studijní průměr.
  • Na základě uvedených a doložených důvodů ti může být poplatek snížen v závislosti na jeho závažnosti. Přihlíží se také k plnění předchozí poplatkové povinnosti. Poplatek lze prominout jen z vážných důvodů.
  • Pokud váháš nad správnou formulací či relevantními důvody pro odvolání, přijď nebo zavolej do IPC. Rádi ti poradí.
  • Hotové odvolání můžeš přinést osobně do IPC, poslat ho doporučeně poštou, nebo datovou schránkou.
informace ve znakovém jazyce

Odvolání je odeslané. Co bude dál?

IPC ti poté ve 30 denní lhůtě pošle druhostupňové rozhodnutí. V tomto rozhodnutí se ZČU vyjadřuje pouze k důvodům uvedeným a doloženým v žádosti. Toto zaslané rozhodnutí je pravomocné dnem jeho doručení a nelze se proti němu odvolat. V druhostupňovém rozhodnutí už nenajdeš platební údaje pro zaplacení poplatku, ty jsou v rozhodnutí prvostupňovém.

Ke stažení

Formulář pro odvolání – poplatky za studium
Přehled důvodů pro snížení poplatku za studium

Kontakt

e-mail: poplatky@service.zcu.cz
tel. +420 377 631 350-9
FB @IPC.ZCU.CZ