Jak zjistím, že mám platit

Nevíš, zda ti byl vyměřený poplatek za studium? Způsobů, jak to zjistit, je hned několik.

Své závazky vůči škole můžeš sledovat na Portálu v sekci „Moje studium“ – „Moje údaje“. Ve chvíli, kdy ti bude poplatek vyměřený, tak to tam uvidíš. Během několika dnů ti přijde „Rozhodnutí ve věci vyměření poplatku” poštou. Dopis se zasílá přednostně na doručovací adresu, pokud je uvedená v osobních údajích na Portálu; jinak na adresu trvalého bydliště. Zásilka se zasílá do vlastních rukou, jiná osoba může dopis převzít pouze na základě plné moci.

Rozhodnutí je vydáváno minimálně 90 dní před splatností poplatku.

informace ve znakovém jazyce

Způsoby doručení a možnosti převzetí

  • Dopis s rozhodnutím převezmeš osobně, nebo na pobočce České pošty během 10 denní úložní doby. Den převzetí je dnem doručení.
  • V případě, že dopis na pobočce České pošty nestihneš převzít, bude zásilka na poště uložená po dobu 10 dnů. Následující den ti dopis vhodí do schránky a je považován za doručený.
  • Pokud se zásilku s rozhodnutím nepodaří doručit, Česká pošta zásilku vrátí s poznámkou „na uvedené adrese adresát neznámý“ nebo “odstěhován bez udání adresy“ nebo „adresát nezjištěn. V tomto případě je dopis 15 dní vyvěšen na úřední desce ZČU/ fakulty. Patnáctý den je dopis považován za doručený
  • Když dopis s rozhodnutím odmítneš převzít, doručovatel tě poučí o právních důsledcích, které pro adresáta z odmítnutí vyplývají, slovy „zásilka se považuje za doručenou dnem odmítnutí převzetí. Písemnost je doručena dnem odmítnutí

Když ti je dopis doručen, nebo je považován za doručený, začíná ti následující den běžet 30 denní lhůta pro podání odvolání.

Pokud by se k tobě dopis s rozhodnutím z různých důvodů nedostal, můžeš příjít do IPC, kde ti vystaví kopii.

Poslední možností je upomínka

Když není poplatek uhrazený po datu splatnosti, zašle ti IPC upomínku. Studujícím se upomínka zasílá na školní e-mail. Pokud již nemáš statut studujícího, přijde ti upomínka poštou na stejnou adresu jako předtím dopis s rozhodnutím o vyměření poplatku.

Kontakt

e-mail: poplatky@service.zcu.cz
tel. 377 631 350-9
FB @IPC.ZCU.CZ