Sociální poradna

Služby v oblasti sociálního poradenství pro studenty ZČU

Okruhy problémů, které pracovníci poradny řeší, se týkají zejména těchto oblastí:

  • poradenství týkající se stipendií,
  • poradenství týkající se zdravotního a sociálního pojištění,
  • výklad sociálních předpisů,
  • problematika studentských rodin,
informace ve znakovém jazyce

Rodičovství a studium

Vysoká škola musí vytvářet podmínky rodičů pečujících o dítě s cílem zamezení jakéhokoliv znevýhodnění při studiu. Využívá se k tomu institut uznané doby rodičovství (UDR). Studentka může požádat o UDR nejdříve 8 týdnů před plánovaným termínem porodu. Student má nárok na UDR ode dne narození dítěte. V obou případech trvá do 3 let věku dítěte. UDR se registruje v IS/STAG.

V rámci UDR může rodič požádat o přerušení studia i na celou dobu UDR, doba přerušení se nezapočítává do maximální doby studia ani do doby rozhodné pro výpočet poplatku za studium. Rodič může požádat také o prodloužení lhůt ke splnění studijních povinností (max. po dobu trvání UDR).

O registraci UDR, přerušení studia či prodloužení lhůt ke splnění studijních povinností si rodič žádá písemně na svém studijním oddělení. Matka žádost dokládá kopií těhotenského průkazu, otec kopií rodného listu dítěte.

Vysoká škola musí vytvářet podmínky rodičů pečujících o dítě s cílem zamezení jakéhokoliv znevýhodnění při studiu. Tzv. uznanou dobou rodičovství se rozumí doba, po kterou by jinak trvala mateřská či rodičovská dovolená do tří let věku dítěte.

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je v České republice povinné pro každého. Za studenty VŠ až do 26 let (v případě doktorandů ještě po standardní dobu doktorského studia) hradí zdravotní pojištění stát a to i v případě studentů kombinovaného studia. Po dosažení této věkové hranice přechází povinnost hradit zdravotní pojištění na tebe, případně na tvého zaměstnavatele.

V případě účasti v krátkodobém studijním pobytu v zahraničí (oficiální výjezd garantovaný ZČU – stáž, jazykový kurz, letní škola atd.), zůstáváš studentem ZČU a zdravotní pojištění hradí (do tvých 26 let) stát.

Pokud ukončíš studium úspěšně, platí za tebe stát pojištění ještě celý následující měsíc.

Sociální pojištění

Od 1. 1. 2010 se již doba studia se nezapočítává do doby pojištění při zjišťování nároku na důchod.

Sociální pojištění není povinné, ale máš možnost zajistit si účast na pojištění jiným způsobem. Možnosti jsou pouze dvě. Buď se můžeš na okresní správě sociálního zabezpečení přihlásit k dobrovolné platbě sociálního pojištění, anebo nastoupit do zaměstnání, kde sociální pojištění bude odvádět státu tvůj zaměstnavatel.

Vyživovací povinnost

Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, než jsou děti schopny se samy živit. V občanském zákoníku není uvedena žádná věková hranice omezující vyživovací povinnost rodičů k dětem. Rozhodující nutně není ani dosažení věku 26 let. Nicméně vyživovací povinnost rodiče nelze vnímat jako bezbřehou. V situaci, kdy studium nenese znaky soustavnosti a cílevědomosti, ji nelze na rodičích spravedlivě požadovat. Předpokladem pro poskytování výživného je tedy vysoká pravděpodobnost úspěšného dokončení studia (ne několikanásobné ukončování a nastupování do studia po řadu let).

Jestliže dítě uzavře manželství, vznikne vyživovací povinnost mezi manželi, přičemž vyživovací povinnost rodičů k tomuto dítěti zaniká. Pouze v případě, že jsou např. oba manželé studenti, zůstává podpůrně zachována vyživovací povinnost rodičů, popř. jiného předka dítěte.

Více informací o vyživovací povinnosti najdete např. v tomto článku.

Studenti a daně

Jako student VŠ v prezenční, kombinované nebo distanční formě studia, můžeš uplatnit slevu na dani z titulu soustavné přípravy na budoucí povolání. Do doby soustavné přípravy se započítává i doba prázdnin po složení maturitní zkoušky nebo státní závěrečné zkoušky bezprostředně před zápisem do (dalšího) vysokoškolského studia. Prodleva mezi jednotlivými vysokoškolskými studii nesmí být větší než 3 měsíce. Soustavná příprava končí následujícím měsícem po složení poslední státní zkoušky nebo obhajoby. V případě zanechání studia nebo vyloučení ze studia končí soustavná příprava dnem ukončení studia na VŠ.

Kontakt

e-mail: socialniporadna@service.zcu.cz
tel: +420 377 631 350

Osobní konzultace po předchozí e-mailové domluvě.

Stránky byly revidovány v rámci ESFII projektu Západočeské univerzity v Plzni reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239

Image