Právní poradna

Právní poradenství pro studenty ZČU

Právní poradenství zajišťuje především poskytnutí informací o právní úpravě, která souvisí s daným problémem a popřípadě u které instituce, orgánu, můžeš uplatnit právní nárok či splnit nějakou povinnost, aby nedošlo k případným sankcím.

Okruhy problémů, se kterými se můžeš na poradnu obrátit:

  • podpora při řešení právních otázek zejména v oblasti práva občanského, rodinného a pracovního,
  • výklad právních předpisů.
informace ve znakovém jazyce

Prostuduj si právní předpisy, které se týkají studia na ZČU.

Kromě studijních předpisů a norem se ti určitě bude hodit pokud se budeš orientovat například i v pracovním právu a v oblastech občanského práva. Základní informace můžeš najít zde na webu (texty budeme postupně přidávat). Pokud zde nenajdeš odpovědi na své otázky klidně nás kontaktuj e-mailem, rádi ti poradíme.

Univerzitní předpisy přehledně

Základním předpisem na univerzitě je Statut ZČU, který stanovuje samosprávné orgány ZČU a vlastně celou organizační strukturu. Víš, co má na starosti kvestor a čemu se věnuje Vědecká rada? Tápeš, jak je to s doručováním písemností nebo za co může univerzita vybírat poplatky? Odpovědi najdeš ve Statutu.

Nejdůležitějším předpisem, co se studia týče, je Studijní a zkušební řád ZČU. Najdeš tam vše o studiu od nástupu na bakaláře až po obhajobu disertace . Pokud nevíš, jaké jsou minimální kreditní hranice pro postup do dalšího semestru, jak je to se zápisovou propustkou nebo s opravnými zkouškami, je na čase prolistovat Studijní a zkušební řád. Kromě toho tam najdeš i to, jak je to s uznáváním předmětů z předchozího vysokoškolského studia nebo kdy a z jakých důvodů je studium možné přerušit.

Svým studentům může ZČU vyplácet pět typů stipendií, které jsou upraveny ve Stipendijním řádu ZČU. Jsou to ubytovací stipendia, sociální stipendia, prospěchová stipendia, mimořádná stipendia a stipendia pro studenty doktorských studijních programů. Všechna stipendia na ZČU jsou vyplácena bezhotovostně na účet, tak si ho určitě nezapomeň na Portálu vyplnit. A jaké, že jsou podmínky pro přiznání stipendií? To najdeš ve Stipendijním řádu (vše o ubytovacích a sociálních stipendiích najdeš i na webu Studentské otazníky, který, stejně jako tato dvě stipendia, spravuje Informační a poradenské centrum).

Aktuální k 18. 3. 2024

Celouniverzitní normy

V Harmonogramu akademického roku najdeš, od kdy do kdy probíhá výuka, jaký je termín pro splnění předmětů v zimáku a v letňáku, jaké jsou plánované změny v rozvrhu kvůli státním svátkům nebo kdy je možné si něco dozapsat do rozvrhu na letňák. Pokud studuješ na FZS, tak si Harmonogram prostuduj opravdu důkladně, protože je tam spousta odlišností.

Rozhodnutím rektora se pro každý akademický rok upravují poplatky na ZČU. Jde o poplatky za přijímací řízení, za studium uskutečňované v cizím jazyce i o poplatky za takzvané delší studium. Jednotlivé částky, základní informace k platbám a následky v případě neplacení poplatků najdeš v příslušném rozhodnutí rektora.

Pokud bydlíš na koleji, tak by ti určitě nemělo uniknout, jak je upraveno ubytování na kolejích ZČU. Jde zejména o Zásady ubytování studentů na kolejích a provozní a ubytovací řád, kde najdeš, jak si podat žádost o ubytování a jaká jsou práva a povinnosti ubytovaných. V Harmonogramu ubytování studentů na kolejích najdeš pro příslušný akademický rok termíny, kdy můžeš podat žádost o prodloužení ubytování a rezervaci lůžka, když plánuješ bydlet na koleji i v příštím akademickém roce. Jsou tam samozřejmě i pokyny, kdy a jak si můžeš podat žádost, pokud nastupuješ do prváku.
ZČU se hlásí k hodnotám jako jsou svoboda, nedotknutelnost lidské důstojnosti, úcta k pravdě, spravedlnost, odpovědnost, profesionalita, kritické myšlení, ale i respekt k jiným názorům a kulturám, což deklaruje ve svém Etickém kodexu. Kromě jednotlivých zásad a standardů chování upravuje i činnost etické komise.

Aktuální k 18. 3. 2024

Právní normy na fakultách

Každá fakulta může vydávat vlastní normy, kterými upravuje své vnitřní záležitosti. Jako studenta tě určitě bude zajímat, jaké je složení komisí pro státní zkoušky a jejich termíny, případně pravidla a náležitosti požadavků na kvalifikační práce a jejich obhajobu nebo také výše a výplata  prospěchových stipendií. Pokud patříš mezi aktivnější studenty, kteří se zajímají o dění na fakultě, a chceš ho případně i ovlivňovat, určitě nepřehlédni informace k vyhlášení voleb do akademického senátu fakulty. A kde tohle vše najdeš? Přeci na úřední desce své fakulty. Odkazy najdeš na konci článku.

Univerzitních a fakultních norem a předpisů je samozřejmě mnohem více. V tomto článku jsou zmíněny a představeny jen ty, které jsou z našeho pohledu nejdůležitější a které by měl/a znát každý student a studentka ZČU. Kompletní legislativu můžeš najít zde.

Úřední desky fakult:
Fakulta aplikovaných věd
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Fakulta elektrotechnická
Fakulta ekonomická
Fakulta filozofická
Fakulta pedagogická
Fakulta právnická
Fakulta strojní
Fakulta zdravotnických studií

Aktuální k 18. 3. 2024

Plagiátorství se trestá

Plagiátem se rozumí dílo, které někdo neprávem vydává za vlastní. Jedná se tedy o úmyslné kopírování cizího díla a jeho vydávání za své. Plagiátorstvím je také nepřesné citování použité literatury či opomenutí citovat použitý zdroj.

Součástí pravidel pro psaní a odevzdávání závěrečných prací, jak bakalářských, magisterských, disertačních a rigorózních či jiných prací jako jsou seminární práce, jsou sankce za plagiátorství, které jsou  stanoveny v disciplinárním řádu každé fakulty, jelikož se jedná o disciplinární přestupek vůči akademickým mravům. Za disciplinární přestupek může být uloženo napomenutí, podmíněné vyloučení ale také vyloučení v případech, kdy je zřejmé, že přestupek byl spáchán úmyslně.

Plagiátorství je také zmíněno v Etickém kodexu ZČU, kde je označeno za nepřípustné a studenti (i zaměstnanci) se ho během své studijní, vědecké i jiné činnosti nesmějí dopouštět.

Na ZČU  kontrolu plagiátorství provádí především vedoucí práce, může využít systém Theses.cz nebo dále systém Odevzdej.cz. Na druhém zmíněném si můžeš jednoduše ověřit shodu s jinými texty a předejít případným nepříjemnostem. Fungují tak, že porovnávají tvoji práci s dokumenty na různých  datových úložištích a zdrojích na internetu. Dle zákona o vysokých školách musí být závěrečné práce zveřejněny, a to do 5 pracovních dnů před konáním obhajoby. Systémy tedy budou tvou práci srovnávat se všemi kvalifikačními pracemi, které byly napsány. Na žádost lze povolit odložení zveřejnění práce, pouze po dobu trvání překážky pro zveřejnění, nejdéle na dobu 3 let. 

Pokud jsi odevzdal kvalifikační práci, podrobnější informace o stavu kontroly a posouzení podobnosti tvé práce najdeš zde

Kromě sankcí za disciplinární přestupek na ZČU tě mohou čekat i sankce na základě autorského zákona, který poskytuje ochranu uměleckým nebo vědeckým dílům.

Aktuální k 9. 4. 2021

DPP

Dohoda o provedení práce (DPP) je jednou ze dvou typů dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.  Nejčastěji se využívají u výkonů krátkodobých nebo nárazových prací. Typicky v případě letních brigád pro studenty. 

V čem se tedy liší DPP oproti pracovnímu poměru? Postavení zaměstnance je oproti pracovnímu poměru chráněno méně. Např. není zde nárok na odstupné.

Nově je zaměstnavatel povinen také rozvrhnout pracovní dobu. V případě práce v noci, ve svátek, o víkendu, nebo ve ztížených pracovních podmínkách, náleží zaměstnanci příplatky.

Dohoda o provedení práce musí mít písemnou formu. V DPP je možné sjednat maximálně 300 hodin za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele. Do tohoto rozsahu se započítává také doba práce konaná pro stejného zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. 

V případě, že si vyděláš měsíčně nad 10.000,- Kč včetně, musí se z odměny odvádět sociální a zdravotní pojištění

Ukončení pracovního vztahu:

  • vykonáním dohodnutých prací (je-li to sjednáno ve smlouvě)
  • dohodou
  • výpovědí (s 15 denní výpovědní lhůtou)
  • okamžitým zrušením

Aktuální k 11. 3. 2024

DPČ

Dohoda o pracovní činnosti musí mít písemnou formu a může být uzavřena v maximálním rozsahu 1/2  týdenní pracovní doby, která je zákoníkem práce stanovena na 40 hodin. V rámci DPČ tedy nesmíš pracovat průměrně více než 20 hodin týdně. Průměr se počítá za celou dobu trvání DPČ, maximálně za období 52 týdnů. 

Mezi další podstatné náležitosti patří vymezení prací, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se pracovněprávní vztah uzavírá (lze na dobu určitou i neurčitou). Zaměstnavatel má také povinnost rozvrhnout pracovní dobu. V případě práce v noci, ve svátek, o víkendu, nebo ve ztížených pracovních podmínkách, náleží zaměstnanci příplatky.

Pokud si na základě DPČ vyděláš více než 4000 Kč, budeš odvádět sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu.

Rozvázání pracovněprávního vztahu v případě DPČ musí být rovněž v písemné formě. Jsou 3 způsoby rozvázání tohoto právního vztahu, a to:

  • dohodou
  • výpovědí, přičemž je zde 15 denní výpovědní lhůta
  • okamžitým zrušením

Aktuální k 11. 3. 2024

Kontakt

e-mail: pravniporadna@service.zcu.cz


Univerzitní 20
301 00 Plzeň
č. dveří UI 213

Obsah stránky byl vytvořen v rámci ESF II projektu Západočeské univerzity v Plzni
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239

Image